Zjazd PTF – Szczecin – 12-14 IX 2019

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
z radością zapraszamy Członkinie, Członków i wszystkich Sympatyków Polskiego Towarzystwa Filologicznego do udziału w zjeździe PTF, który po raz pierwszy odbędzie się w Szczecinie, w dniach 12-14 września 2019 roku. Naszemu spotkaniu towarzyszyć będzie sesja dydaktyczna oraz ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana:
Szkoła w antyku, antyk w szkole.
Dobór tematu naszego spotkania jest ściśle związany z aktualną sytuacją edukacji klasycznej w Polsce. W ciągu ostatnich dziesięcioleci w polskich szkołach bezprecedensowo ograniczono treści związane z językami klasycznymi oraz wiedzą o kulturze antycznej. W chwili obecnej możemy stwierdzić, że wiedza, która do niedawna stanowiła podstawę europejskiej edukacji humanistycznej, jest bliska niemal całkowitego wyeliminowania z programów i działań szkolnych na różnych etapach edukacji (wyjątkiem pozostaje przedmiot historia). Wobec skali zmian uzasadnione wydaje się ponowne przemyślenie i odświeżenie refleksji na temat funkcji formacyjnej, którą kultura greckorzymska odgrywała na przestrzeni epok w kulturze europejskiej oraz roli, którą w tym procesie pełniły różnego typu instytucje edukacyjne. Chcemy, aby zakres chronologiczny proponowanych rozważań objął także epokę starożytną, w której kształtowały się zarówno instytucje szkolne, jak i różne formuły kanonu edukacyjnego. Mamy nadzieję, że przyjęta perspektywa pozwoli na pogłębienie i uzupełnienie dotychczasowych badań, ale również pomoże w zdiagnozowaniu miejsca i perspektyw edukacji klasycznej w dobie kryzysu obserwowanego w odniesieniu do współczesnej formacji humanistycznej. Zagadnieniom związanym z aktualną sytuacją nauczania języków klasycznych oraz kultury antycznej poświęcona zostanie specjalna sesja dydaktyczna. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie połączy praktyków – nauczycieli
i teoretyków – badaczki i badaczy reprezentujących różne dziedziny i specjalności, przede wszystkim filologów klasycznych, literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, filozofów i pedagogów.
Zagadnienia, które mogą stać się przedmiotem dyskusji podczas konferencji:
 paideia a szkoła: miejsce szkoły w całokształcie działań formacyjnych społeczeństw
antycznych
 główne cele edukacji na różnych poziomach i najważniejsze środki jej realizacji
w epoce antycznej
 kształtowanie się kanonu wiedzy podlegającej szkolnej edukacji w epoce antycznej
(przedmioty, autorzy „szkolni”)
 szkoła, nauczyciele i uczniowie w literaturze antycznej – historia i portrety literackie
 edukacja a intertekstualność
 edukacja w kontekście form komunikacji społecznej
 edukacja a formowanie poczucia tożsamości na obszarach objętych wpływami kultury greckiej i grecko-rzymskiej w epoce starożytnej
 język łaciński i grecki oraz wiedza o antyku w edukacji od średniowiecza do czasów
współczesnych: zakres wykorzystania, znaczenie formacyjne
 autorzy antyczni w programach szkolnych (od starożytności po czasy współczesne)
 wiedza z zakresu języków klasycznych i kultury antycznej w edukacji a kształtowanie
uniwersalnego języka dyskursu w kulturze europejskiej
 szeroko rozumiane inspiracje antyczne w działalności szkoły i jej pedagogów
w epokach nowożytnych (teatr szkolny, poezja okolicznościowa, podręczniki szkolne, kanony lektur, oferta bibliotek szkolnych etc.)
 zmiana miejsca wiedzy o antyku w edukacji w XX i XXI wieku w kontekście przemian
politycznych i cywilizacyjnych
 kryzys edukacji w zakresie języków klasycznych i kultury antycznej a kryzys edukacji
humanistycznej epoki współczesnej
 współczesna dydaktyka nauczania języków klasycznych oraz wiedzy o kulturze antycznej w szkole i poza szkołą
 nowe media i edukacja w zakresie języków i wiedzy o antyku.
Obrady konferencyjne odbywać się będą w dniach 12-14 września, przy czym na dzień 14 września (sobota) przewidywana jest sesja dydaktyczna, adresowana przede wszystkim do nauczycieli j. łacińskiego.
Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń uczestnictwa za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego do dnia 31 marca 2019 r. na adres
szkolawantyku@ksiaznica.szczecin.pl
Koszt opłaty akredytacyjnej za udział w zjeździe nie powinien przekroczyć 330,- PLN.
Dokładna wysokość i termin opłaty oraz szczegółowy program zostaną przesłane odrębnie w pierwszej połowie marca, po ustaleniu listy uczestników. Za pośrednictwem organizatorów zjazdu można również dokonać rezerwacji noclegu w pokoju 1 lub 2-os. w cenie nieprzekraczającej 90,- zł od osoby za dobę (w pokojach gościnnych domu studenckiego) – zainteresowanych prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji
w formularzu zgłoszeniowym.
Pragniemy podkreślić, że obok Szczecińskiego Oddziału PTF współorganizatorem zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego jest Książnica Pomorska w Szczecinie przy współudziale Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
w imieniu Organizatorów zjazdu,
dr Agnieszka Borysowska
dr Małgorzata Cieśluk

Zaproszenie na zebranie PTF – Zielona Góra

Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zaprasza na wykład pt. Bóg – człowiek – historia. Rzecz o myśli filozoficznej dawnej Rusi, który wygłosi dr Justyna Kroczak (UZ).

Wykład odbędzie się dnia 13 grudnia 2018 r. o godz. 17:00, w budynku Collegium Neophilologicum (w auli H) przy al. Wojska Polskiego 71A w Zielonej Górze.

Zaproszenie na zebranie PTF – Poznań

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wieczór translatorski Scripta Polonice reddita oraz spotkanie świąteczno-noworoczne, które odbędą się we wtorek 18 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM (Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 328).

Zaproszenie na zebranie PTF – Warszawa

Szanowni Państwo!
W imieniu zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zapraszam na wieńczące ten rok zebranie, które odbędzie się w piątek 14 grudnia o godz. 17.15 w sali nr 6 im. K. Kumanieckiego w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UW przy Krakowskim Przedmieściu 1 (I piętro).
 W programie referat:
dr Emilia Żybert-Pruchnicka (Uniwersytet Wrocławski) Symetria i podwójność w Aleksandrze Lykofrona.
Prelegentka jest badaczką i tłumaczką literatury greckiej, zwłaszcza poezji hellenistycznej. Wśród szeregu przekładów opublikowała m.in. w serii „Biblioteka Antyczna” tłumaczenia Apolloniosa z Rodos i Kallimacha, a niebawem ukaże się sporządzony przez nią przekład Aleksandry Lykofrona, poematu cieszącego się sławą najbardziej zawiłego utworu w literaturze greckiej.
Serdecznie zapraszamy!
Jan Kwapisz

VIII Międzyszkolny Konkurs Języka Łacińskiego

Mam zaszczyt zawiadomić, że Oddział Łódzki PTF we współpracy ze Studum Języków Obcych i Katedrą Filologii Klasycznej UŁ już po raz ósmy organizuje Międzyszkolny Konkurs Języka Łacińskiego dla uczniów. Pierwszy etap konkursu planujemy na 26 lutego (zaraz po ostatniej transzy ferii zimowych). Tegoroczne novum: do udziału zapraszamy również szkoły spoza województw łódzkiego i świętokrzyskiego, z tym zastrzeżeniem, że na drugi etap (planowany na pierwszą połowę kwietnia) trzeba będzie dojechać do Łodzi lub Kielc.
Więcej informacji:
Z pozdrowieniami
Anna Maciejewska

Optimi Magistri IV – zaproszenie i program konferencji

Polskie Towarzystwo Filologiczne oraz Instytut Filologii Klasycznej UAM mają zaszczyt zaprosić Państwa na czwartą konferencję poświęconą metodyce nauczania języków klasycznych z cyklu Optimi Magistri która odbędzie się w sobotę, 15 grudnia 2018 roku w Instytucie Filologii Klasycznej UAM, ul. Fredry 10 w Poznaniu, s. 328.
Program konferencji do pobrania w formacie pdf znajduje się pod linkiem.


Program wydarzenia oraz szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem.

 

Zaproszenie na zebranie PTF – Wrocław

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filologicznego
zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 17.00 w Czytelni przy ul. Komuny Paryskiej 21

 Porządek zebrania:
1. Referat Prof. dr. hab. Gościwita Malinowskiego, pt. O szkodliwości wydań krytycznych, czyli tożsamość króla Scytów w „Kronice” Thietmara (VII 27).
2.  Dyskusja.
3.  Sprawy bieżące.
4.  Wolne wnioski.

Sekretarz Oddziału
mgr Anna Jaworska
Przewodniczący Oddziału
dr Mariusz Plago

Eos w międzynarodowej bazie SCOPUS

Szanowni Państwo,
z prawdziwą radością informujemy, że czasopismo „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” uzyskało pozytywną ocenę kwalifikującą do włączenia do międzynarodowej bazy SCOPUS. Transfer danych rozpocznie się w najbliższych miesiącach.

Jednocześnie zachęcamy do składania tekstów do zeszytu 2019/1 w terminie do końca grudnia 2018. Szczegółowe informacje na temat wymagań redakcyjnych znajdują się na naszej stronie internetowej (eos.uni.wroc.pl).
Z wyrazami szacunku,
Redakcja „Eos”