Konkurs dla młodzieży: „Antyk – Kamera – Akcja!”

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną na Wydziale „Artes Liberales” UW w ramach projektu „Our Mythical Childhood…” organizuje ogólnopolski konkurs filmowy poświęcony kulturze antycznej adresowany do uczniów w wieku 15-19 lat, których zadaniem będzie wykonanie pod opieką nauczyciela kilkuminutowego filmu dotyczącego mitologii grecko-rzymskiej.

Regulamin konkursu: https://antykkameraakcja.wordpress.com/regulamin/
Strona główna projektu: http://www.omc.obta.al.uw.edu.pl

Nagrania wykładów ze Zjazdu w Katowicach

Zapraszamy do zapoznania się z retransmisją ośmiu wystąpień wygłoszonych podczas pierwszego dnia konferencji „Antyczne techniki perswazyjne”, która została zrealizowana przez Telewizję Internetową Uniwersytetu Śląskiego.

Poniżej zamieszczamy nagranie z rozpoczęcia konferencji, które obejmuje następujące wypowiedzi:
00:00 Przewodnicząca Oddziału Katowickiego PTF prof. Anna Kucz
01:06 Prorektor UŚ prof. Andrzej Noras
04:40 Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Krzysztof Jarosz
12:27 Jego Ekscelencja ks. abp Damian Zimoń
17:40 Prezes PTF prof. Gościwit Malinowski
21:10 Wręczenie nagrody „Optima magistra” pani mgr Magdalenie Berezie
26:45 Dr Anna Szczepaniak, Pieśń na cześć Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedry Filologii Klasycznej (w języku greckim i polskim)

Relacja ze Zjazdu PTF w Katowicach

15 i 16 września 2017 odbył się w Katowicach CVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego, połączony z konferencją naukową pt. „Antyczne techniki perswazyjne” oraz Walnym Zgromadzeniem Delegatów Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Część naukowa i administracyjna Zjazdu odbywała się w niedawno otwartym Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej UŚ, a część reprezentacyjna w Hotelu Katowice. Pierwszy dzień konferencji transmitowany był na żywo za pośrednictwem serwisu Youtube. Prezentujemy też krótki reportaż z konferencji zrealizowany przez Telewizję Internetową Uniwersytetu Śląskiego:

Konferencję otworzył Prorektor ds. badań naukowych UŚ, pan profesor Andrzej Noras. Słowo do zebranych wygłosili także Dziekan Wydziału Filologicznego, pan profesor Krzysztof Jarosz, oraz ks. arcybiskup Damian Zimoń. Prezes PTF, pan profesor Gościwit Malinowski, wręczył nagrodę „Optima magistra” dla najlepszego nauczyciela języka łacińskiego w Polsce, która jest fundowana co dwa lata przez Fundację „Traditio Europae”, pani magister Magdalenie Berezie z Torunia. Pan Prezes poinformował także o tym, że 12 września 2017 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie RP uchwaliła dezyderat w sprawie nauczania języka łacińskiego. Pan profesor Tadeusz Aleksandrowicz, wieloletni kierownik Katedry Filologii Klasycznej UŚ i Wiceprezes PTF, przedstawił zarys historii filologii klasycznej na Śląsku w związku z przypadającą w tym roku dwudziestą piątą rocznicą istnienia Katedry i dziewięćdziesięcioleciem Oddziału Katowickiego PTF (olim Koła Śląskiego). Następnie zebrani wysłuchali alegorycznego hymnu na cześć Koła PTF i Katedy Filologii Klasycznej w wykonaniu autorki, pani doktor Anny Szczepaniak, która wyrecytowała dwie wersje tego utworu: w języku greckim i polskim. Na zakończenie sesji plenarnej pan profesor Marian Szarmach wygłosił odczyt inauguracyjny pt. „Retoryczna perswazja – teoria i przykłady”.

Pierwszego dnia konferencji wygłoszono 18 wystąpień w sesjach równoległych. Po obiedzie uczestnicy Zjazdu mieli okazję udać się na spacer po Katowicach z przewodnikiem, panem doktorem Przemysławem Piwowarczykiem.

Po południu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PTF, które rozpoczęło się od uczczenia pamięci członków PTF zmarłych w ciągu ostatnich czterech lat. Byli to: ks. prof. Remigiusz Popowski (zm. 15 maja 2014 w Lublinie), prof. Juliusz Ziomecki (zm. 18 sierpnia 2014 roku we Wrocławiu), mgr Barbara Powidzka-Wysocka (zm. 8 października 2014 w Poznaniu), prof. Witold Wróblewski (zm. 15 października 2014 w Toruniu), mgr Adam Domański (zm. 6 grudnia 2014 w Toruniu), dr Józef Kwapiszewski (zm. 6 lutego 2016 w Toruniu), prof. Janusz Sondel (zm. 12 września 2017 w Krakowie). Wspomniano także ks. prof. Wincentego Myszora (zm. 19 lutego 2017 w Katowicach), który nie będąc członkiem PTF wielce zasłużył się dla realizacji celów Towarzystwa. Następnie Delegaci podjęli uchwałę o nadaniu panu profesorowi Marianowi Szarmachowi dożywotniego tytułu Prezesa Honorowego PTF. Zarząd Główny przedstawił sprawozdanie z działalności w minionej kadencji i uzyskał absolutorium. Odbyły się wybory nowych władz Towarzystwa na kadencję 2017–2021.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się Mszą św. w intencji żyjących i zmarłych członków Polskiego Towarzystwa Filologicznego, która była celebrowana w kaplicy akademickiej katedry Chrystusa Króla przez ks. arcybiskupa Damiana Zimonia. Liturgia odbyła się w języku łacińskim, a Ewangelię odczytano po grecku.

W części naukowej drugiego dnia konferencji wygłoszono dwanaście odczytów w sesjach równoległych. Organizacja Zjazdu była niezwykle profesjonalna i spotkała się z najwyższym uznaniem uczestników. Również naukowy poziom wystąpień i dyskusji został oceniony jako bardzo wysoki.

Podczas zakończenia Zjazdu nowo wybrana Prezes Zarządu Głównego PTF, pani doktor Katarzyna Ochman, przekazała zebranym zaproszenie na kolejny, CVIII Zjazd PTF, który odbędzie się w 2019 roku w Szczecinie, a towarzyszyć mu będzie konferencja naukowa pt. „Szkoła w antyku – antyk w szkole”.

CVII Zjazd PTF w Katowicach

Więcej zdjęć w serwisie informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego.

 

Patronat honorowy:


JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk


JE Arcybiskup Damian Zimoń


Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

Patronat medialny:


„Gazeta Uniwersytecka UŚ”.
Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Telewizja Internetowa Uniwersytetu Śląskiego

CVII Zjazd PTF uzyskał dofinansowanie ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
w ramach umowy nr 880/P-DUN/2017.

Optima Magistra 2017

Podczas CVII Zjazdu PTF w Katowicach wręczona została nagroda „Optima magistra” dla najlepszego nauczyciela języka łacińskiego w Polsce. Zwyciężczynią tegorocznej edycji konkursu została pani magister Magdalena Bereza z Torunia. Zachęcamy do zapoznania się z biografią dydaktyczną tegorocznej zwyciężczyni, w której odbija się z jednej strony trudny los nauczania języków klasycznych w naszym kraju, a z drugiej — bohaterskie wysiłki nauczycieli, którzy są gotowi z poświęceniem i zaangażowaniem kontynuować swoją pracę nawet w tak niesprzyjających warunkach.

Nagroda „Optima magistra” jest fundowana co dwa lata przez Fundację „Traditio Europae”, a przyznawana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Fundacja „Traditio Europae” jest organizacją pożytku publicznego. Zachęcamy do przekazywania 1% podatku dla wsparcia jej celów statutowych.

Dezyderat Komisji Edukacji ws. języka łacińskiego

12 września 2017 odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie RP, w którym wzięli udział przedstawiciele PTF.  Podczas tego posiedzenia jednogłośnie i bez dyskusji uchwalony został dezyderat w sprawie nauczania języka łacińskiego w polskich szkołach oraz kształcenia nauczycieli w tym zakresie. Reprezentacja PTF otrzymała zapewnienie ze strony Przewodniczącego Komisji, że Komisja będzie monitorować dalsze losy postulatów do MEN i MNiSW, które zostały zawarte w dezyderacie.

Znamienna (choć nieplanowana) jest data przyjęcia tego dokumentu: 12 września, rocznica wiktorii wiedeńskiej.

Program Zjazdu PTF w Katowicach

Program Konferencji Antyczne techniki perswazyjne organizowanej w ramach CVII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego (Katowice, 15-16 września 2017)

[wersja programu online jest na bieżąco aktualizowna]

PIĄTEK, 15 WRZEŚNIA 2017

9:00–9:30

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA, ul. Bankowa 11a (SALA KONFERENCYJNA, POZIOM 0)

• Uroczyste rozpoczęcie CVII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego
i konferencji naukowej Antyczne techniki perswazyjne
• Wręczenie nagrody Fundacji Traditio Europae dla najlepszego nauczyciela
języka łacińskiego w Polsce

9:30–10:30 SESJA PLENARNA (SALA KONFERENCYJNA, POZIOM 0)

9:30–9:50 Dr hab. prof. UŚ Tadeusz Aleksandrowicz: Dwadzieścia pięć lat studiów
filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
9:50–10:20 Prof. dr hab. Marian Szarmach, UMK: Retoryczna perswazja – teoria
i przykłady
10:30–10:45 Przerwa kawowa

10:45–12:15 SESJA 1A (SALA KONFERENCYJNA, POZIOM 0)
10:45–11:05 Dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota: Retoryka w Saturnaliach Makrobiusza
11:05–11:25 Dr hab. Hubert Wolanin, UJ: Autorytety i oponenci w antycznym
dyskursie lingwistycznym
11:25–11:45 Dr Iwona Słomak, UŚ: Perswazja tekstu historycznego w świetle wypowiedzi teoretycznoliterackich autorów grecko-rzymskiego antyku
11:45–12:15 Dyskusja

10:45–12:15 SESJA 1B (SALA SEMINARYJNA, POZIOM 2)

10:45–11:05 Dr Małgorzata Cieśluk, US: Od Odyseusza do Kalasirisa. (Auto)kreacja
wizerunku jako element charakterystyki postaci w Opowieści etiopskiej Heliodora
11:05–11:25 Dr Łukasz Berger, UAM: Sceny doradzania w komedii rzymskiej
11:25–11:45 Dr Wojciech Kopek, KUL: Hetera i eromenos – przebiegłość i niewinność w synkrisis postaci kobiecych i męskich w antologii Stratona z Sardes (AP XII)
11:25–11:45 Dr Katarzyna Ochman, UWr:
„Aliter censor loqui debet, aliter rhetor”, czyli o rzymskich standardach public relations (Aulus Gelliusz, Noce attyckie I 6) [odczyt przeniesiony z panelu 4B]

11:45–12:15 Dyskusja

10:45–12:15 SESJA 1C (SALA DYDAKTYCZNA, POZIOM 0)

10:45–11:05 Ks. dr hab. prof. US Jarosław Nowaszczuk: Wybrane przykłady klasycznej
argumentacji a persona w inskrypcjach nagrobnych epoki nowożytnej
11:05–11:25 Dr Edyta Gryksa, UŚ: Emocje jako klucz do ludzkiej świadomości.
Emocjonalne techniki perswazyjne w historiografii antycznej
11:25–11:45 Dr Julia Krauze, UKSW: Inspiracje antyczne w retoryce politycznej Coli di Rienzo
11:45–12:15 Dyskusja
12:15–12:30 Przerwa kawowa

12:30–14:00 SESJA 2A (SALA KONFERENCYJNA, POZIOM 0)

12:30–12:50 Dr hab. Marek Hermann, UJ: Techniki perswazyjne w mowie Cycerona
Pro Roscio comoedo
12:50–13:10 Dr hab. Bartosz Awianowicz, UMK: Między perswazją a marketingiem:
perswazyjna funkcja tytułów i wstępów pism retorycznych Cycerona oraz łacińskich podręczników wymowy wczesnej epoki nowożytnej
13:10–13:30 Dr Damian Pierzak, UŚ: Historyczne exemplum w rzymskiej teorii
i praktyce retorycznej. Uwagi metodologiczne
13:30–14:00 Dyskusja

12:30–14:00 SESJA 2B (SALA SEMINARYJNA, POZIOM 2)

12:30–12:50 Dr hab. Joanna Janik, UJ: Jak poradzić sobie z klęską herosa? Śmierć
Juliana w mowach XVII i XVIII Libaniosa
12:50–13:10 Dr hab. prof. UKSW Beata Gaj: „Error” czy „hallucinatio” – dyskurs
perswazyjny wczesnego chrześcijaństwa
13:10–13:30 Dr Rafał Toczko, UMK: Wilki w owczej skórze i niezdarni złoczyńcy– oczernianie przeciwników w polemicznej korespondencji św. Augustyna
13:30–14:00 Dyskusja

12:30–14:00 SESJA 2C (SALA DYDAKTYCZNA, POZIOM 0)

12:30–12:50 Mgr Piotr Osiński, UMK: Perswazyjny charakter traktatu Heraklita
Alegorety Alegorie homeryckie
12:50–13:10 Dr hab. Joanna Usakiewicz, Uniwersytet w Białymstoku: Autorytet autora wypowiedzi jako pozawerbalna forma perswazyjna na przykładzie dialogów Platona
13:10–13:30 Dr hab. prof. UŁ Zbigniew Danek: W jaki sposób Izokrates dodaje
wiarygodności głoszonym przez siebie poglądom?
13:30–14:00 Dyskusja
15:15–16:30 Zwiedzanie Katowic z przewodnikiem dr. Przemysławem Piwowarczykiem
początek pod hotelem „Katowice”

SOBOTA, 16 WRZEŚNIA 2017

10:00–11:30 SESJA 3A (SALA KONFERENCYJNA, POZIOM 0)

10:00–10:20 Dr hab. Monika Szczot, UAM: Perswazja w służbie literatury? Rozważania
o satyrze antycznej
10:20–10:40 Dr Magdalena Karamucka, UAM: Refleksje Horacego i Norwida
na temat nauki poprzez zabawę i jej miejsca w twórczości literackiej
10:40–11:00 Mgr Mariola Sobolewska, KUL: Βίoς Ὀρφικός. Zakazy i nakazy
11:00–11:30 Dyskusja

10:00–11:30 SESJA 3B (SALA SEMINARYJNA, POZIOM 2)

10:00–10:20 Mgr Katarzyna Kostecka, UW: Nieudana perswazja – znaczenie paradygmatów w Iliadzie
10:20–10:40 Mgr Anna Zawadzka, UW: Gallów portret własny w Commentarii
de bello Gallico Cezara
10:40–11:00 Mgr Zbigniew Przybyłka, UŚ: Czy występek może być cnotą? O dualizmie
antycznego dyskursu korupcyjnego
11:00–11:30 Dyskusja
11:30–12:00 Przerwa kawowa

12:00–13:30 SESJA 4A (SALA KONFERENCYJNA, POZIOM 0)

12:00–12:20 Dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska, UŚ: Metody perswazji we współczesnych inscenizacjach antyku greckiego. Wybrane zagadnienia
12:20–12:40 Mgr Grzegorz Bartusik, UŚ: Średniowieczna islandzka Saga
o Rzymianach („Rómverja saga”) jako przejaw kolonizacji kulturowej średniowiecznej Islandii
12:40–13:00 Lic. Paulina Kurdek, UAM: Komunikacja niewerbalna w ikonografii
nowożytnej
13:00–13:30 Dyskusja

12:00–13:30 SESJA 4B (SALA SEMINARYJNA, POZIOM 2)

12:00–12:20 Dr Agnieszka Borysowska, Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie: Recepcja antycznej teorii pochwały miast w siedemnastowiecznym Opisie miasta Szczecina (Descriptio urbis Stetinensis) Paula Friedeborna
12:20–12:40 Dr Jacek Pokrzywnicki, UG: Michaela Hanowa wykłady De arte
disputandi z perspektywy słuchacza – Konstantina Ernsta Groddecka
12:40–13:00 Dr Katarzyna Ochman, UWr: „Aliter censor loqui debet, aliter rhetor”, czyli o rzymskich standardach public relations (Aulus Gelliusz, Noce attyckie I 6) [odczyt przeniesiony do panelu 1B]
12:40–13:00 Prof. Zbigniew Nerczuk, UMK: Filozoficzne źródła koncepcji logosu
13:00–13:30 Dyskusja i zakończenie konferencji

Plakat Konferencji

Plan i abstrakty w wersji do pobrania 

Konferencja uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w ramach umowy nr 880/P-DUN/2017

CVII Zjazd PTF w Katowicach

Katedra Filologii Klasycznej UŚ oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Filologicznego mają zaszczyt zaprosić na CVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego, który odbędzie się w dniach od 14 do 16 września 2017 roku. Zjazd połączony będzie z konferencją naukową pt. Antyczne techniki perswazyjne.

Szczegółowy program Zjazdu i towarzyszącej mu konferencji zostanie podany wkrótce.

Konferencja jest częściowo finansowana ze środków MNiSW w ramach programu „Działalność upowszechniająca naukę” (nr 880/P-DUN/2017).

Komitet organizacyjny:
Dr hab. Anna Kucz, prof. UŚ
Dr hab. Tomasz Sapota, prof. UŚ
Dr Patrycja Matusiak
Dr Anna Szczepaniak
Dr Agata Sowińska
Dr Edyta Gryksa
Dr Przemysław Piwowarczyk
Mgr Katarzyna Frąckiewicz

Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem: ptf.katowice@gmail.com.

Call for papers