Łacina w Sejmie

1 maja 2017
Interpelacja poselska nr 12237 w sprawie nauczania łaciny w szkołach publicznych

Interpelację zgłosili panowie posłowie Piotr Apel, Paweł Grabowski i Stefan Romecki z partii Kukiz’15.

Panowie posłowie zadali Ministerstwu Edukacji Narodowej następujące pytania:

1. Czy jest możliwość, aby przedmiot „Język łaciński i kultura antyczna” został wprowadzony również w zakresie podstawowym?
2. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza podjąć jakiekolwiek działania w celu obniżenia spadku liczby licealistów uczących się języka łacińskiego? Jeśli tak to jakie?
3. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej zmierza w stronę realizacji postulatu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, aby w każdym liceum publicznym w Polsce była jedna klasa z językiem łacińskim?

30 maja 2017 MEN udzieliło odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 3, nie ustosunkowując się wcale do pytań nr 1 i 2.  

 

7 czerwca 2017

Posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęcone nauczaniu języka łacińskiego w polskich szkołach oraz kształceniu nauczycieli w tym zakresie

W posiedzeniu wzięli udział przestawieciele MEN i MNiSW, a także Prezes i Sekretarz Zarządu Głównego PTF.

Wszyscy posłowie, którzy zabrali głos podczas posiedzenia, opowiedzieli się za przywróceniem nauczania języka łacińskiego w polskich szkołach. Byli to (w kolejności wypowiedzi): pan przewodniczący Rafał Grupiński (PO), pan Zbigniew Dolata (PiS), pan profesor Aleksander Mrówczyński (PiS), pani przewodnicząca Krystyna Szumilas (PO), pani Lidia Burzyńska (PiS), pan profesor Włodzimierz Nykiel (PO).

Skrócona informacja o przebiegu posiedzenia (źródło):

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ rozpatrzyła informację na temat nauczania języka łacińskiego w polskich szkołach oraz kształcenia nauczycieli w tym zakresie.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Maciej Kopeć poinformował o sytuacji nauczania łaciny w szkołach na przestrzeni lat, zwracając uwagę na wzrastającą tendencję do rezygnacji z nauczania języka łacińskiego przez szkoły. Poinformował również o obecnych możliwościach nauki tego języka, tj. fakultatywnej możliwości wprowadzenia przez dyrektorów szkół łaciny na poziomie rozszerzonym.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Aleksander Bobko poinformował o spadającym zainteresowaniu kierunkiem filologii łacińskiej wśród studentów uczelni wyższych. Podkreślił, że rozwój poszczególnych kierunków nauczania uniwersyteckiego leży w gestii autonomicznych szkół wyższych. Zadeklarował, że MNiSW będzie kłaść większy akcent na promocję nauki języka łacińskiego, zwłaszcza w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
W dyskusji posłowie podkreślali konieczność poprawy warunków nauczania łaciny w szkołach oraz zgłaszali propozycje wprowadzenia jej, nieobligatoryjnie, na profilach humanistycznych i medycznych.
Stwierdzono, że w obecnej sytuacji łacina przegrywa konkurencję wyboru przedmiotu rozszerzonego z innymi przedmiotami, które późnej wybierane są przez uczniów jako przedmioty maturalne. Dyskutowano nad konsekwencjami dla nauczania języka łacińskiego wynikającymi z reformy oświaty.
Prezydium Komisji przygotuje projekt dezyderatu dotyczącego nauki języka łacińskiego.